Mark marku ato faqe music

Studimi i historisë së artit është relativisht një fenomen i afërt; si Rilindjes, koncepti amie i artit nuk ekzistonte.Përgjatë kohës, historianët e artit i kanë ndryshuar këndvështrimet e .

Related videos

Mark Marku flet shqip ne HTZ 2011 TOP 15 - (22.4.2011)

3 Replies to “Mark marku ato faqe music”
  1. It is a pity, that now I can not express - there is no free time. I will be released - I will necessarily express the opinion on this question.

  2. Excuse, that I can not participate now in discussion - there is no free time. I will return - I will necessarily express the opinion on this question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *